S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Spoločnosť GerMann s.r.o., so sídlom: ul.Čingov 837/70, 951 31 Močenok , IČO: 52 537 846 , e-mail: info@germann.sk Tel: +421 904 603 922 , (ďalej len „spoločnosť“),

ako predajca a správca Vašich osobných údajov musí plniť povinnosti nielen Voči Vám, ale aj voči štátu a jeho orgánom.

Pre uzatvorenie obchodnej zmluvy a dodanie tovaru alebo služby prevádzkovateľ potrebuje údaje o zákazníkovi. Ak zákazník je podnikateľský subjekt, tak prevádzkovateľ spracúva tieto údaje: obchodné meno firmy, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je plátca DPH), fakturačnú a dodaciu adresu. V tomto prípade sa OÚ nespracúvajú. Výnimočne sa môžu spracúvať aj OÚ, napr. meno zamestnanca firmy, číslo telefónu, e-mailová adresa, ak tovar preberá osobne a kuriér ho musí identifikovať (napr. predaj na faktúru). Ak zákazník nie je podnikateľský subjekt, ale občan, tak prevádzkovateľ spracúva tieto údaje: meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, číslo telefónu a emailovú adresu zákaznika, t.j. dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho je, uzavretie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru alebo služby, prípadne pre splnenie reklamačných povinnosti predávajúceho.

 

Vaše osobné údaje bude spoločnosť spracovávať len za týmito účelmi:

  • zaistenie vybavenia kontraktu, resp.objednávky za tovar alebo službu.

  • zaistenie transportu, resp. doručenia tovaru alebo služby.

  • plnenie práv reklamácie, vyplývajúcich z vadného plnenia, či náhrady škody;

Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy medzi našou spoločnosťou a Vami a ďalej aj plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o ochrane spotrebiteľa a občianského zákonníka.

Vaše osobné údaje zostávajú v databáze spoločnosti a nebudú dané ani sprístupnené tretím osobám. Výnimkou z vyššie uvedeného je iba prípadné predanie štátnemu orgánu, ktorý nám ukláda zákon (napr. Polícii SR) a ďalej predanie osobám, ktoré prevádzajú distribúciu tovaru (napr. Kuriér).

Konkrétne budú osobné údaje pre oblasť automatického doplňovania údajov pri Vašich objednávkach a prípadného zasielania informacií o našich produktoch a novinkách o našej spoločnosti predávane a spracovávané len našou spoločnosťou.

Pokiaľ by sa v priebehu času čokoľvek zmenilo, budeme Vás o každej zmene informovať prostredníctvom Vami uvedeného e-mailu.

Osobné údaje nepredáme do žiadnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

 

V zmysle § 28 Zákona si dotknutá osoba voči spoločnosti môže uplatniť tieto práva:
 

  • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané a to vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, a to vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, spracúvania, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom 
    platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho zákona, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho v poštovom styku, alebo využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči Právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch

  • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

  • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Vaše osobné údaje obdržala spoločnosť GerMann s.r.o. iba od Vás.

Osobné údaje, ktoré potrebuje spoločnosť pre spracovanie, vyžadujúc zákonom, jej poskytnúť musíte. Takisto jej musíte poskytnúť osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinnosti plynúcich z uzatvorenej zmluvy.

Osobné údaje budú spracovávané iba no dobu vybavenia objednávky za tovar alebo službu. Osobné údaje, ktorých spracovanie vyžaduje zákon spracováva na dobu, na ktorú to zákon vyžaduje. Osobné údaje týkajúce sa plnenia z uzavretej zmluvy a ďalších súvsejúich práv a povinností bude spoločnosť uchovávať len na dobu, na ktorú budú mocť byť tieto súvisejúce práva a povinnosti vymahateľné u súdu.

Po skončení doby spracovania sú potom osobné údaje bez odkladu likvidované.

 

Potvrdením objednávky, prípadne potvrdením tlačidla "Poslať správu" v kontaktnom formulári, dávate súhlas so spracovaním osobných údajov, potvrdzujete, že ste si túto informáciu prečítali, prevzali a je Vám zrozumiteľná. Pre podpisom (ale samozrejme aj kedykoľvek po ňom) sa neváhajte na čokoľvek ohľadom Vašich osobných údajov spýtať. Sme tu pre Vás!

                                                                                         

                                          GerMann s.r.o.

M2U0NzY3